Elektro Elco ska vara ledande inom modern belysning

- Företag på frammarsch

Elektro Elco AB utvecklar och marknadsför belysningslösningar till privat och offentlig miljö.
Vi är även agent för varumärken som Multifly.

Elektro Elco är ett företag i teknikens framkant som utvecklar moderna
belysningslösningar under varumärket Hide-a-lite.


Försäljning sker främst till installatörer via grossister och butikskedjor.

Elektro Elco AB är belägna med huvudkontor och lager i Bankeryd utanför Jönköping.


Utöver Sverige har vi försäljning i Danmark, Norge och Finland.
Elektro Elco AB ägs av börsnoterade OEM International, med huvudkontor i Tranås.

OEM International AB


Elektro Elco AB ingår i koncernen OEM International AB som är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag med 37 rörelsedrivande enheter i 15 länder. OEM International grundades i Tranås 1974 och har en omsättning på 3,8 MDKR (2021). OEM är listat på Stockholmsbörsen sedan 1983

 

Läs mer på OEM.SE

Belysning med fokus på kvalité

Vi utvecklar modern belysning med fokus på lättinstallerade produkter av hög kvalité.
Teknik, design och funktion är våra ledord för att skapa produkter med lång livslängd.

 

Besök www.hidealite.se
MILJÖ

Elektro Elco AB utvecklar och marknadsför belysningslösningar till privat och offentlig miljö. Vi ska vara ledande inom modern belysning och växa genom att hålla högsta kvalitet i både produktutbud och interna processer.

 

Vi ska i små som stora projekt leverera kompletta och kundanpassade belysningslösningar som också uppfyller höga krav på hållbarhet och energieffektivitet. Vi skapar förutsättningar för detta genom ett kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete där samtliga medarbetare bidrar med sin kompetens och sitt engagemang.

 

Målet med vårt miljöarbete är att förebygga oönskad miljöpåverkan och u ppnå en bättre miljöprestanda. Vi ska också säkerställa att miljölagstiftning och andra bindande krav uppfylls.

I vårt förbättringsarbete har vi särskilt fokus på att:

  • - Utveckla belysningsprodukter som är hållbara ur ett livscykelperspektiv. 
  • - Utveckla godstransporter och tjänsteresor mot att bli mer effektiva och klimatsmarta
  • - Förebygga och hållbart hantera avfall i alla delar av vår verksamhet.

 

Näringslivets producentansvar

Från och med 1 januari 2024 har insamlingen av förpackningar tagits över av kommunerna. 
Bakgrunden är den nya förordning om producentansvar som regeringen beslutade om sommaren 2022.

Kommunerna har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs. företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

Elektro Elco AB är anslutna till Näringslivets Producentansvar och betalar därmed de stadgade förpackningsavgifterna.

Läs mer på www.npa.seGröna Punkten.

Den Gröna Punkten är ett varumärke som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen/förpackade varan saluförs. I Sverige är det FTI som har varumärkesrätten för Gröna Punkten, och det är endast företag som är anslutna till FTI som får använda symbolen här.

Elektro Elco AB är anslutna till FTI och använder därmed Gröna Punkten för att visa att vi tar vårt ansvar för de f örpackningar våra produkter levereras i.

 

Läs mer på www.ftiab.se/242.html

Producentansvar via El-kretsen.

El-Kretsen har funnits sedan 2001 och bildades av näringslivet för att omhänderta elektronik som satts på marknaden. Syftet med El-Kretsens verksamhet är att hjälpa de anslutna företagen – producenterna på den svenska marknaden – att uppfylla sitt producentansvar.

Elektro Elco AB är anslutna till El-kretsen och tar därmed vårt producentansvar gällande elektriska och elektroniska produkter.

 

Läs mer på www.el-kretsen.se

Kvalitetspolicy Elektro Elco AB

Elektro Elco AB utvecklar och marknadsför belysningslösningar till privat och offentlig miljö. Vi ska vara ledande inom modern belysning och växa genom att hålla högsta kvalitet i både produktutbud och interna processer.


Vi ska i såväl små som stora projekt leverera kompletta och kundanpassade belysningslösningar som motsvarar och helst överträffar kundens förväntningar. Vi skapar förutsättningar för detta genom ett kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete där samtliga medarbetare bidrar med sin kompetens och sitt engagemang.


I vårt förbättringsarbete har vi särskilt fokus på att:

- Utveckla produkter av högsta kvalitet avseende teknik, design, funktion och att underlätta installation.
- Våra medarbetare är engagerade och tillförlitliga experter på belysning med kundens behov i fokus.
- Vi levererar det våra kunder beställt i rätt tid.
- Följa upp och förbättra våra processer och arbetssätt.
- Har en nära samverkan med kunder, leverantörer, branschorganisationer och andra viktiga intressenter.

Branschansvar

Elektro Elco AB är ett marknadsledande företag inom modern belysning. Vi arbetar med utveckling av standarder för den svenska marknaden inom belysning, i syfte att hjälpa installatörer och konsumenter i val av belysningsprodukter.
Följande branschorganisationer är vi verksamma i.EL är huvudorganisation för Sveriges ledande leverantörerna av elektrisk installationsmateriel. Medlemmar är såväl tillverkare som importörer av elmateriel. Produktsortimentet är mycket brett och kännetecknas av att det är produkter som används i fastigheter och inom industrin och som monteras av elektriker.

Läs mer på www.elmateriel.se
Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter.

Läs mer på www.belysningsbranschen.se

ELRÄTT är ett samarbetsprojekt mellan Elektriska Installatörsorganistationen EIO, Sveriges Elgrossister SEG och utvalda leverantörer med syfte att informera om möjligheterna med modern elteknik.

Läs mer på www.elratt.se


CSR – uppförandekod.

Fastställd av OEM Internationals styrelse i December 2013.

Områden med högsta prioritet


1. Mänskliga rättigheter

OEM stödjer och respekterar de internationellt erkända mänskliga
rättigheterna och är aldrig delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

 

2. Anti-korruption

OEM står för ärlighet, integritet och ansvarsfullhet. Detta gör att
alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning, aldrig tolereras.

 

3 .Miljöansvar

Innovativa lösningar som innebär minskad miljöbelastning
uppmuntras och OEM tar aktivt initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.

Övriga områden

4. Föreningsfrihet
I enlighet med lokal lagstiftning är alla medarbetare fria att starta eller
delta i facklig verksamhet. OEM erkänner rätten till kollektiva förhandlingar avseende anställningsvillkor.

 

5. Tvångsarbete
Alla former av tvångsarbete är förbjudet och medarbetare har rätt att avbryta sin anställning enligt lokal lagstiftning eller anställningsavtal.

6. Barnarbete
OEM tar avstånd från alla typer av barnarbete. Ingen person under 15 år ska anställas och vid särskilt krävande uppgifter krävs att personen är minst 18 år.

7. Diskriminering

Mångfald bland OEMs medarbetare uppmuntras och ingen oavsett ras, hudfärg, kön, sexuell läggning, nationalitet, familjestatus, religion, politisk uppfattning, etnisk bakgrund, social bakgrund, social status, ålder, facklig tillhörighet eller handikapp ska diskrimineras. Fysiska eller psykiska trakasserier är strängt förbjudna inom OEM.

 

8. Förebyggande miljöåtgärder
Hållbarhet är ett nyckelord för OEM och ändliga resurser undviks så ofta som möjligt. OEM arbetar med miljöfrågor utifrån ett förebyggande perspektiv, vilket innebär prioritering av miljövänliga lösningar och undvikande av miljöbelastande ämnen så långt det är möjligt.

 

9. Konsumenträttigheter
OEM agerar alltid enligt god affärssed när affärsuppgörelser görs med konsumenter. OEM säkerställer också att varor och tjänster motsvarar legala krav.

 

10. Konkurrens
OEM följer lokal lagstiftning och medverkar inte i konkurrensbegränsande uppgörelser.  

Kontakta oss

Här kan du kontakta oss på Elektro Elco AB med dina frågor, synpunkter och åsikter.
Vi försöker svara så snart vi kan, oftast samma eller följande dag.

Behöver du svar snabbare än så?
Ring vår växel på 036-290 60 00.


ÖPPETTIDER

Måndag - torsdag 07.30 - 16.30

Fredagar 07.30 - 16.00

TELEFON

Vår växel: 036-290 60 00

E-POST

Kontakta oss genom att fylla i formuläret till vänster eller maila till: [email protected]

ELEKTRO ELCO AB

Elektro Elco AB utvecklar och marknadsför 
belysningslösningar till privat och offentlig miljö.

ADRESS

Elektro Elco AB
Tallvägen 5
564 35 Bankeryd

 

TELEFON & E-POST

Tel: 036-290 60 00

E-post: [email protected]

Qnister Visselblåsartjänst

BESÖK GÄRNA

Besök Hide-a-lite